POLÍTICA DE COOKIES
A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) utilitza la informació estadística elaborada pel seu Proveïdor de Serveis d'Internet.
Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).
El portal de què és titular Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.


QUI ÉS EL RESPONSABLE DE L'ÚS DE LES COOKIES EN ELS SERVEIS DE ANTONIO FUENTES MARTÍ (TALLERS FUENTES)?
El responsable és
Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes)
77990579V
Paratge Picagall, s/n, 17493, Pedret I Marzá, Girona
972530409
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


¿PER QUÈ UTILITZEM COOKIES?
Els serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) utilitzen Cookies:
- Amb l'objectiu d'oferir a l'usuari continguts i informació més adequats als seus interessos i facilitar la seva navegació a través dels nostres serveis.
- Per registrar les preferències de l'usuari i proporcionar-li un accés més ràpid.
- Per personalitzar els serveis que Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) facilitant i oferint a cada usuari informació que és del seu interès o que pot ser del seu interès, basant-se per a això en l'ús que realitza d'aquests serveis.
- Per conèixer tots els serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) sol∙licitats pels usuaris durant la navegació, de manera que poden facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.


QUÈ TIPUS DE COOKIES HI HA EN ELS SERVEIS DE ANTONIO FUENTES MARTÍ (TALLERS FUENTES) I QUINS SÓN ELS SEUS FINALITATS?
En funció de la seva durada, les galetes poden dividir-se en:
 Cookies de sessió: Aquestes expiren quan l'usuari tanca el navegador i s'esborren de l'ordinador o dispositiu en aquest moment.
 Cookies persistents: expiren en funció de quan es compleixi l'objectiu per al que serveixen, per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat en els Serveis de Antonio Fuentes
Martí (Tallers Fuentes) o bé quan s'esborren manualment.
En funció de qui crea la Cookie es classifiquen en:
 Cookies pròpies: Són les que envien a l'ordinador o dispositiu de l'usuari, els nostres Serveis i són gestionades exclusivament per Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes)
 Cookies de tercers: Aquelles que són enviades per entitats alienes a Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) i que s'activen quan s'accedeix des dels nostres Serveis a xarxes socials o a visualitzar vídeos.


QUÈ COOKIES ES PODEN INSTAL∙LAR EN ELS SERVEIS DE ANTONIO FUENTES MARTÍ (TALLERS FUENTES)?
L'accés als Serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) implica que es puguin instal∙lar les cookies, pròpies i / o de tercers, que es detallen en el següent quadre:


Tipus de Cookies Descripció  Finalitat / informació  Termini de tractament

Rendiment
Aquestes cookies s'utilitzen per millorar la navegació i optimitzar el funcionament dels nostres Serveis. Emmagatzemen configuracions de Serveis perquè no hagi de reconfigurar-cada vegada que ens visiti.
Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so; les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador; els objectes guardats en el "carret de la compra" en els Serveis d'E-commerce; etc.
Persistents


Analítiques
Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d'un proveïdor extern genera una Cookie analítica a l'ordinador de l'usuari. Aquesta Cookie, que només es genera en la visita,
servirà en properes visites als Serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) per identificar de forma anònima a l'visitant.
Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la "Cookie" (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada de el nombre de visitants i la seva tendència en el temps. Identificar de forma anònima els continguts més visitats i més atractius per als usuaris. Saber si l'usuari que està accedint és
nou o repeteix visita. Llevat que l'usuari decideixi registrar-se en un Servei d'Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes), la "Cookie" mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificarse directament. Aquestes galetes només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l'optimització i millora de l'experiència dels usuaris en el Servei.
Persistents


Geolocalització
Aquestes Cookies són totalment anònimes i només s'utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.
Aquestes Cookies són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan es sol∙licita un servei.
De sessió


Validesa i desactivació
Les cookies temporals (cookies de sessió) només s'emmagatzemen temporalment en el seu ordinador o dispositiu terminal. Quan tanques el navegador, aquestes galetes s'eliminen automàticament.
Les cookies permanents i tecnologies similars romanen emmagatzemades al seu ordinador, tauleta o telèfon intel ∙ ligent fins i tot després de tancar el navegador. Això ens permet reconèixer-ho, per exemple, quan visiti les nostres pàgines web més tard.
Per tant, l'eliminació només es porta a terme si s'instal∙la una nova versió de les cookies, si vostè s'oposa a elles o si les pròpies galetes s'eliminen al dispositiu.
La configuració especial de el navegador li permet acceptar, bloquejar o desactivar totes o algunes de les cookies del dispositiu.


El manual corresponent dels navegadors més populars es pot trobar aquí:
 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3434352
 Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
 Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias
 Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Si ha consentit l'ús de cookies, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Les cookies existents seran llavors eliminades.


QUÈ PASSA SI ES DESACTIVEN LES COOKIES?
En cas que desactiveu les Cookies, no podrem mantenir les seves preferències i algunes funcionalitats dels Serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) podrien quedar inoperatives, no podent oferir serveis personalitzats.

ACTUALITZACIONS I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES:
Els Serveis de Antonio Fuentes Martí (Tallers Fuentes) poden modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar
aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

 

-------------------------------------

VERSIÓN ESPAÑOL

POLÍTICA DE COOKIES


A través de este sitio web no se recaban datos de caráct er personal de los usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la activi dad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos,  Tallers Fuentes utiliza la información estadística elaborada por su Proveedor de Servicios de Internet.
Tallers Fuentes no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso. Únic amente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que pe rmiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular Tallers Fuentes contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de Tallers Fuentes Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.


QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL USO DE LAS COOKIES EN LOS SERVICIOS DE TALLERS FUENTES?
El responsable es
Tallers Fuentes (Antonio Fuentes Martí)
77990579V
Paratge Picagall, s/n, 17493, Pedret I Marzá, Girona
972530409
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


¿PARA QUÉ UTILIZAMOS COOKIES?
Los servicios de Tallers Fuentes utilizan Cookies:
- Con el objetivo de ofrecer al usuario contenidos e información más adecuados a sus intereses y facili tar su navegación a través de nuestros servicios.
- Para registrar las preferencias del usuario y proporcionarle un acceso más rápido.
- Para personalizar los servicios que Tallers Fuentes facilitando y ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, basándose para ello en el uso que realiza de estos servicios.
- Para conocer todos los servicios de Tallers Fuentes solicitados por los usuarios durante la navegación, de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario.


¿QUÉ TIPOS DE COOKIES HAY EN LOS SERVICIOS DE TALLERS FUENTES Y CUÁLES SON SUS FINALIDADES?
En función de su duración, las Cookies pueden dividirse en:
 Cookies de sesión: Estas expiran cuando el usuario cierra el navegador y se borran del ordenador o dispositivo en ese momento.
 Cookies persistentes: Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven, por ejemplo, para que el us uario se mantenga identificado en los Servicios de Tallers Fuentes o bien cuando se borran manualmente.
En función de quién crea la Cookie se clasifican en:
 Cookies propias: Son las que envían al ordenador o dispositivo del usuario, nuestros Servicios y son gestionadas exclusivamente por Tallers Fuentes
 Cookies de terceros: Aquellas que son enviadas por entidades ajenas a Tallers Fuentes y que se activan cuando se accede desde nuestros Servicios a redes sociales o a visualizar videos.


¿QUÉ COOKIES SE PUEDEN INSTALAR EN LOS SERVICIOS DE TALLERS FUENTES?
El acceso a los Servicios de Tallers Fuentes implica que se puedan instalar las Cookies, propias y/o de terceros, que se detallan en el siguiente cuadro:


Tipo de Cookies     Descripción    Finalidad / información      Plazo de tratamiento
Rendimiento
Estas Cookies se utilizan para mejorar la navegación y optimizar el funcionamiento de nuestros Servicios. Almacenan configuraciones de Servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que nos visite. Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido; las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador; los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los Servicios de E-commerce; etc.
Persistentes


Analíticas
Cada vez que un usuario visita un Servicio, una herramienta de un proveedor externo genera una Cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta Cookie, que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios de Tallers Fuentes para identificar de forma anónima al visitante.
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo. Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y más atractivos para los usuarios . Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. Salvo que el usuario decida registrars e en un Servicio de Tallers Fuentes, la “Cookie” nunca ir á asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle directamente. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización y mejora de la experiencia de los usuarios en el Servicio.
Persistentes


Geolocalización
Estas Cookies son totalmente anónimas y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación. Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita un Servicio. De sesión


Validez y desactivación
Las cookies temporales (cookies de sesión) sólo se almacenan temporalmente en su ordenador o dispositivo terminal. Cuando cierras el navegador, estas cookies se eliminan automáticamente.
Las cookies permanentes y tecnologías si milares permanecen almacenadas en su ordenador, tableta o teléfono inteligente incluso después de cerrar el navegador. Esto nos permite reconocerlo, por ejemplo, cu ando visite nuestras páginas web más tarde. Por lo tanto, la eliminación sólo se lleva a cabo si se instala una nueva versión de las cookies, si usted se opone a ellas o si las propias cookies se eliminan en su dispositivo.


La configuración especial del navegador le permite aceptar, bloquear o desactivar todas o algunas de las cookies de su dispositivo.
El manual correspondiente de los navega dores más populares se puede encontrar aquí:
 Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=34
34352
 Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
 Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias
 Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES


Si ha consentido el uso de cookies, puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Las cookies existentes serán entonces eliminadas.


¿QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES?
En caso de que se deshabiliten las Cookie s, no podremos mantener sus preferencias y algunas funcionalidade s de los Servicios de Tallers Fuentes podrían quedar inoperativas, no pudiendo ofrecerle servicios personalizados.


ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD/COOKIES:
Los Servicios de Tallers Fuentes pueden modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Es pañola de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicam

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a nosaltres que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells